Barnehageloven

Vasshus Gardsbarnehage drives i samsvar med barnehageloven og de til enhver tid gjeldende forskrifter.

Link til barnehageloven: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-064.html&emne=BARNEHAGELOV.