Barnehageloven

Vasshus Gardsbarnehage drives i samsvar med barnehageloven og de til enhver tid gjeldende forskrifter.

Link til barnehageloven: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-064.html&emne=BARNEHAGELOV.

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30